smog z pieców

Uchwalona ostatnio głosami radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego uchwała antysmogowa jest kolejnym etapem walki małopolskich samorządowców z przekraczającym wszelkie poziomy zanieczyszczeniem powietrza w tym województwie. Ustawa antysmogowa zakłada redukcję poziomów emisji i osiągnięcie dopuszczalnego (!) poziomu zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5, benzo(a)piranem, dwutlenkiem azotu i dwutlenkiem siarki w całym regionie (włączając w to Kraków) do roku 2023. Aby tak się stało, urzędnicy wprowadzają restrykcje wobec indywidualnych użytkowników kotłów i pieców CO w zakresie konstrukcji i klasy emisji urządzeń oraz w rodzaju i jakości spalanego w domostwach opału. W praktyce, najważniejsze wyznaczniki nowych regulacji prawnych wdrażanych dla poprawy jakości powietrza na terenie Małopolski to: znaczące ograniczenie użycia paliw stałych do ogrzewania gospodarstw domowych (przede wszystkim na obszarze Krakowa), wdrożenie i realizacja programów niskoemisyjnych dla poszczególnych gmin na terenie województwa (eliminacja i wymiana najbardziej szkodliwych urządzeń grzewczych), termomodernizacja i przyspieszony rozwój sektora budownictwa energooszczędnego, tak w zakresie budynków użyteczności publicznej, jak i budownictwa mieszkaniowego, wreszcie ograniczenie emisji przemysłowej i pochodzącej z transportu oraz liczne programy edukacyjne dla mieszkańców województwa. Małopolscy urzędnicy policzyli, że tylko w najbliższym roku na terenie województwa do wymiany powinno kwalifikować się ponad 26 tysięcy urządzeń grzewczych, które nie spełniają normy EKOPROJEKT i w dalszym ciągu ogrzewają gospodarstwa indywidualne. Zdecydowano się więc na uruchomienie programów dotacji do wymiany pieców, do udziału w których zgłaszają się lokalne samorządy (jeśli gmina partycypuje w programach, to tam należy się zwrócić po szczegółowe informacje). Przeznaczone na realizację celów ustawy antysmogowej środki (kwota to niemal 220 mln zł w dwóch programach) trafią przede wszystkim do osób chcących wymienić stary piec.

Dofinansowania do wymiany pieców

Obowiązkiem wymiany objęte są urządzenia pozaklasowe i w dalszej perspektywie – urządzenia oznaczone wg normy PN EN 303-5:2012 klasą emisji 3 i 4 (z okresami przejściowymi na wymianę, odpowiednio do 2022 i 2026 r.). Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może skutkować nałożeniem na posiadacza trującego kotła kary finansowej w wysokości nawet miliona złotych. Część małopolskich samorządów przeznacza dofinansowania jedynie na przyłączenie się gospodarstw domowych do istniejącej już sieci ciepłowniczej lub gazowej, część kładzie nacisk na zakup nowoczesnego pieca na pellet, drewno lub węgiel. O dotację na wymianę pieców można ubiegać się w przypadku przyłączenia się do istniejącej sieci ciepłowniczej (dotacja pokrywa wtedy koszty likwidacji dotychczasowego urządzenia wraz z demontażem instalacji CO i ciepłej wody) i przy zakupie nowego pieca. Zakres dofinansowywanych prac w tym drugim przypadku obejmuje demontaż pozaklasowych urządzeń kotłowych na paliwo stałe, montaż nowego pieca na olej, gaz, węgiel lub biomasę wraz z instalacją CO i ciepłej wody użytkowej. Jeżeli dana gmina nie stara się o pozyskanie środków z programów ograniczenia niskiej emisji, mieszkańcy mogą wystąpić do Banku Ochrony Środowiska lub konkretnych banków spółdzielczych o preferencyjny kredyt na zakup nowoczesnego pieca. Niezbędne jest jednak uprzednie przeprowadzenie audytu energetycznego i termomodernizacji obiektu, w którym znajduje się podlegające wymianie urządzenie grzewcze. Demontaż starego i instalacja nowego pieca może zostać dofinansowana kwotą do 350zł/1kW mocy nowego urządzenia (w przypadku gospodarstw jednorodzinnych nie więcej niż 8 tys. zł), programowi podlegają również budynki wielorodzinne (nie więcej niż 10 tys. zł). Dofinansowanie może również zostać przyznane na pokrycie kosztów wymiany instalacji, pozyskana kwota jednak będzie się różnić w zależności od programu, na który zostanie złożona aplikacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *